Dotacja dla osób prowadzących kwiaciarnię

Andrzej DąbrowskiWF 1 Comments

Jesteś przedsiębiorcą w branży florystycznej? Prowadzisz kwiaciarnię, hurtownię kwiatów lub pracownię florystyczną? Planujesz rozwój działalności, nowe rynki zbytu, wiekszy asortyment, nową lokalizację, chcesz rozszerzyć profil działalności, chcesz zatrudnić nowych pracowników? Jeżeli tak, to możesz starać sie o refundację kosztów z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy, a nie są to małe kwoty – ponad 20 tys zł na każde nowe stanowisko pracy w twojej firmie. Najważniejsze jest to, że procedury nie są skomplikowane i szybkie. Wiem – bo w kilkunastoletniej działalności gospodarczej korzystałem z tych środków wielokrotnie. Warto po nie sięgnąć. Jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem, a poniższe informacje nie rozwieją Twoich wątpliwości zachęcam do pytań mailowych ( a.dabrowski@florand.com.pl ) bądź telefonicznych (601 375 900), chętnie pomogę. Możemy wypełnić dla Ciebie wniosek do PUP.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się:

• podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
• niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. n 256, poz. 2572, z późn. zm.),
•osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium RP, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jeżeli ubiegasz się o taką pomoc jako producent rolny, możesz ją otrzymać, gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

• nie zmniejszyłeś wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązałeś stosunku pracy z pracownikiem w drodze dokonanego przez Ciebie wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron
z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji,
• nie zalegasz w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiadasz nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
• nie byłeś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
• nie znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,
• posiadasz gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
• zatrudniałeś w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
• złożyłeś kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Jak długo przysługuje refundacja?

Otrzymasz refundację kosztów, jeżeli zobowiążesz się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Jeżeli chcesz otrzymać refundację, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na Twoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. W urzędzie tym uzyskasz również dodatkowe informacje.

Dlaczego warto starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Powiatowy urząd pracy zwróci Ci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia – obecnie ponad 20 tyś zł.

Przydatne informacje

Podpisując umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zobowiązujesz się do:

• zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
• utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją;
• zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z powiatowego urzędu pracy całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku: złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dołączonych do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub naruszenia innych warunków umowy;
• zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z powiatowego urzędu pracy przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku nieutrzymania zatrudnienia i doposażonego stanowiska pracy przez wymagany okres.

Refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy otrzymasz po:

• przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
• zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z urzędem umowie.

Otrzymane środki będziesz mógł przeznaczyć w szczególności na:

– na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Kiedy starosta może odmówić skierowania osoby bezrobotnej?

Starosta może odmówić skierowania osoby bezrobotnej do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, u którego bezrobotny ten był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2012-02-07

Materiały: www.zielonalinia.gov.pl

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Komentarze(y) 1

  1. Jeżeli prowadzę kwiaciarnie dopiero od listopada nie mam jeszcze zatrudnionej żadnej osoby czy też mogę ubiegać się o dofinansowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.