Staż dla pracownika kwiaciarni

Andrzej DąbrowskiWF 1 Comments

Twoja kwiaciarnia się rozwija, potrzebujesz zatrudnić pracownika, wachasz się? Pomyśl o możliwosciach jakie w tym przypadku proponuje Powiatowy Urząd Pracy – staż.

Czym jest staż?

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Kto może przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnycho powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ile czasu może trwać staż?

• od 3 do 6 miesięcy (w przypadku osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy)
• od 3 do 12 miesięcy (w przypadku bezrobotnych do 25. roku życia i osób do 27. roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej).

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Należy zacząć od złożenia wniosku o organizację stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

W okresie 30 dni od złożenia wniosku dostaniesz zwrotną informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twego wniosku (odmowa zawsze powinna być uzasadniona).

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisujesz ze starostą umowę, w której zawarte są informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowany staż.

Umowa określa w szczególności:

• dane osoby kierowanej na staż,
• dane opiekuna osoby bezrobotnej,
• datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
• Twoje zobowiązanie do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.

Przydatne informacje

Składając wniosek, możesz wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcesz przyjąć na staż!

Spośród osób bezrobotnych możesz przyjąć na staż te, które:

w okresie ostatnich 12 miesięcy skończyły szkołę wyższą (liczy się data w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej) i nie ukończyły 27. roku życia, zaliczają się do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. są:

• osobami bezrobotnymi, które nie ukończyły 25. roku życia,
• osobami długotrwale bezrobotnymi (tzn. bezrobotnymi przez minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat),
• osobami bezrobotnymi po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
• bezrobotnymi kobietami, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
• osobami bezrobotnymi, które ukończyły 50. rok życia,
• osobami bezrobotnymi bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
• osobami bezrobotnymi samotnie wychowującymi co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
• osobami bezrobotnymi, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności i nie podjęły zatrudnienia,
• bezrobotnymi osobami niepełnosprawnymi.

Jako organizator stażu:

• zapoznajesz stażystę z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,
• zapewniasz stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia, tak jak swoim pracownikom,
• szkolisz stażystę w zakresie bhp, ppoż. i zapoznajesz go z regulaminem pracy,
• przydzielasz stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, niezbędne środki ochrony i higieny,
• jesteś zobowiązany niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni) poinformować starostę, jeżeli staż został przerwany, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty i wszystkich innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
• na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż jesteś zobowiązany udzielić jej dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc jesteś zobowiązany udzielić dwóch dni wolnych przed terminem ukończenia stażu),
• po zakończeniu stażu jesteś zobowiązany wydać stażyście pisemną opinię zawierającą informacje o zadaniach, jakie realizował i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał w trakcie stażu. Starosta wyda stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu.

Stażysta ma obowiązek sporządzać sprawozdanie z przebiegu stażu.

Opiekun stażysty udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań i poświadcza własnym podpisem sprawozdanie sporządzone przez stażystę.

Starosta na Twój wniosek może pozbawić stażystę możliwości ukończenia programu, jeżeli:

• będzie miał więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności lub
• naruszy regulamin pracy, np. stawi się do pracy pod wpływem alkoholu lub
• jego usprawiedliwiona nieobecność uniemożliwi zrealizowanie programu stażu.

Dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na staż?

• zyskujesz pracownika, z którym nie nawiązujesz stosunku pracy – nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowaną osobę sprawuje starosta,
• zyskujesz pracownika, któremu nie wypłacasz wynagrodzenia – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 2 pkt 5 i 34, art. 49, 53)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2012-02-07

Materiały: www.zielonalinia.gov.pl

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Komentarze(y) 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.