Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego w kwiaciarni

Andrzej DąbrowskiWF 1 Comments

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy zastosować dla działalności polegającej na sprzedaży detalicznej kwiatów łącznie ze sporządzeniem bukietów (kompozycji) okolicznościowych oraz wyrobem wieńców i wiązanek?

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2010 r. (data wpływu 15 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 7 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 15 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 25 lutego 2011 r. nr ILPB1/415-1433/10-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 25 lutego 2011 r. (skutecznie doręczono w dniu 28 lutego 2011 r.), natomiast w dniu 7 marca 2011 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 3 marca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza (kwiaciarnia) obejmuje głównie, okolicznościową sprzedaż kwiatów, w tym na indywidualne zamówienie, w postaci:
1. bukietów, kompozycji (np. ślubnych, imieninowych),
2. wiązanek i wieńcy (na podkładzie iglastym naturalnym lub sztucznym, np. pogrzebowych, na uroczystości państwowe),
3. wyrób wieńcy i wiązanek na „Dzień Zmarłych” i „Wszystkich Świętych” – bez zamówienia, dla ewentualnego przyszłego odbiorcy (potencjalnego klienta).

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał symbole czynności wykonywanych przez Niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 1997 roku na rok 2010, tj. 52.48.32 – Usługi w zakresie handlu detalicznego kwiatami, roślinami, nasionami oraz nawozami,
zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 roku na rok 2011, tj. 47.00.77 – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion.
Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że w Jego ocenie kwiaciarnia dokonuje sprzedaży detalicznej nabytych uprzednio kwiatów w stanie nieprzetworzonym, grupując je jedynie odpowiednio w bukiety (kompozycje okolicznościowe) oraz wieńce i wiązanki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy zastosować dla działalności polegającej na sprzedaży detalicznej kwiatów łącznie ze sporządzeniem bukietów (kompozycji) okolicznościowych oraz wyrobem wieńcy i wiązanek…

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż zadane we wniosku pytanie, odnoszące się do zastosowania stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dotyczy przychodów osiągniętych w roku 2010 i 2011.

Zdaniem Wnioskodawcy, z art. 4 ust. 1 pkt 3 przytoczonej ustawy wynika, że działalność usługowa w zakresie handlu obejmuje sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów.

Prowadzona przez Zainteresowanego działalność gospodarcza, Jego zdaniem, mieści się w następujących grupach klasyfikacji:

  • według PKWiU z 1997 roku, obowiązującej do końca 2010 roku, pod symbolem 52.48.32 – Usługi w zakresie handlu detalicznego kwiatami, roślinami, nasionami oraz nawozami,
  • według nowego PKWiU z 2008 roku, obowiązującego od 2011 roku, pod symbolem 47.00.77 – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion.

Brak szczegółowego wydzielenia zarówno w PKWiU z 1997 roku, jak i PKWiU z 2008 roku dla bukietów, wieńcy i wiązanek sprawia, że zarówno sprzedaż kwiatów (łącznie ze sporządzaniem z nich kompozycji, bukietów), jak i sporządzanych przez kwiaciarnię wieńcy i wiązanek (w tym pogrzebowych i innych okolicznościowych) mieści się w kategorii działalności usługowej w zakresie handlu i opodatkowana jest według stawki 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 precyzuje, co należy rozumieć przez działalność usługową w zakresie handlu oraz działalność wytwórczą.

Działalnością usługową w zakresie handlu jest, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast działalność wytwórcza oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś, tworząc wydzielać coś, powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie sprzedaży uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę, przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002).

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą polegającą na okolicznościowej sprzedaży kwiatów, w tym na indywidualne zamówienie, oraz wyrobie wieńcy i wiązanek bez zamówienia, dla ewentualnego przyszłego odbiorcy.

Wnioskodawca wskazał, że wykonywane przez niego czynności mają następujące symbole PKWiU:

52.48.32 – Usługi w zakresie handlu detalicznego kwiatami, roślinami, nasionami oraz nawozami – zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług obowiązującą w 2010 roku,
47.00.77 – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion – zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług obowiązującą w 2011 roku.

Zainteresowany wskazał przy tym, że kwiaciarnia dokonuje sprzedaży detalicznej nabytych uprzednio kwiatów w stanie nieprzetworzonym, grupując je jedynie odpowiednio w bukiety (kompozycje okolicznościowe) oraz wieńce i wiązanki.

W konsekwencji uznać należy, że prowadzona przez Zainteresowanego działalność spełnia przesłanki zawarte w definicji działalności usługowej w zakresie handlu, bowiem polega na sprzedaży nabytych uprzednio kwiatów w stanie nieprzetworzonym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne wskazać należy, że osiągnięty w roku 2010 i 2011 przychód z działalności polegającej na sprzedaży detalicznej kwiatów, łącznie ze sporządzeniem bukietów (kompozycji) okolicznościowych oraz wyrobem wieńcy i wiązanek, spełniającej definicję działalności usługowej w zakresie handlu, należy opodatkować 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że wyrób wieńcy i wiązanek mieści się we wskazanych przez Wnioskodawcę symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy Organ informuje, że wydając indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego nie bada prawdziwości zdarzeń czy sformułowań przedstawionych we wniosku, tylko przyjmuje je za elementy stanu faktycznego. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Data: 2011.03.23
Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna
Sygnatura: ILPB1/415-1433/10-4/AP

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Komentarze(y) 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.