Rejestracja kwiaciarni w BDO

Andrzej DąbrowskiWF 28 Comments

Na to czy musimy, czy nie musimy wpisać się do rejestru BDO nie ma wpływu rodzaj działalności – czy to kwiaciarnia, czy pracownia! Nie ma na to wpływu czy jesteśmy mikro, małym, czy dużym przedsiębiorstwem! Ma na to wpływ czy w trakcie działalności przetwarzamy odpady, czy nie, jakie są to odpady, co z nimi robimy i jakie są to ilości. Analizując te dane możemy dopiero stwierdzić czy mamy obowiązek, czy jednak załapaliśmy się na wyjątek w obowiązku rejestracji.

Pamiętaj. W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.”

www.biznes.gov.pl

Obowiązek wpisu do rejestru BDO

W bazie danych o odpadach gromadzone są informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach, oraz gospodarujące odpadami.

“Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz gospodarujący odpadami.”

W praktyce obowiązek ten dotyczy wielu przedsiębiorców, ale nie wszystkich. Nie podlegają rejestracji między innymi wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Kłopoty z interpretacją

Ja wiem, że każdy przedsiębiorca chciałby usłyszeć jednoznacznie – Ty musisz, a Ty nie musisz. Ale to nie jest takie proste i na pewno nie podpowie tego wiążąco urzędnik przez telefon. Wielu z Was dzwoniło na infolinie i po rozmowie wie tyle samo co przed… czyli niewiele. 🙂

Na stronie ministerstwa jest ankieta ułatwiająca rozpoznanie obowiązku rejestracji, ale na koniec jest na czerwono napisane, że wynik ma charakter informacyjny, nie stanowi wiążącej wykładni prawa…

Niemałe zamieszanie

Sami wiecie, że w kwiaciarni macie do czynienia z odpadami, czy to foliowymi, papierowymi czy też roślinnymi. Też długo nie miałem pewności czy MAM, czy NIE MAM rejestrować w BDO swoją firmę.

Wielu z Was szukało konkretnej odpowiedzi w branżowych grupach. I tu znowu zamieszanie, tyle samo podpowiedzi na TAK, co na NIE. Kogo słuchać, kto ma rację? Kto weźmie odpowiedzialność za podpowiedź?

Do mnie w ostatnim czasie dotarło wiele zapytań, ale i ja nie udzielałem konkretnych wskazówek. Nie miałem pewności kto powinien, a kto nie powinien wpisać się do rejestru BDO. Poświęciłem dwa wieczory aby dokładnie zapoznać się z przepisami i już wiem więcej!

Rejestracja do końca roku 2019

Do tej pory totalnie nie miałem czasu na zajęcie się tą sprawą. Termin rejestracji mija na koniec roku. Obiecałem, że jak dokładnie przestudiuję obowiązujące przepisy, to opiszę to w artykule. Nie ukrywam, że liczyłem na dodatkowe objaśnienia, które by jednoznacznie określiły kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji w BDO.

Warto było czekać

W dniu 19 grudnia 2019 roku pojawiło się “Objaśnienia prawne Ministra Klimatu” w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Zachęcam do przeczytania ustawy, a także całego wyjaśnienia, ponieważ sytuacja każdego przedsiębiorcy może być inna. Ja na potrzeby tego artykułu wyszukałem konkretnych zapisów dotyczących działalności kwiaciarni, potwierdzających zwolnienie z obowiązku rejestracji przedsiębiorstwa w BDO lub też wskazujące na taki obowiązek.

Wpis do Rejestru-BDO

Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru stanowiącego część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru-BDO.

Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (ewidencja uproszczona) są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Tak więc jeżeli kwiaciarnia jest całkowicie zwolniona z ewidencji odpadów to nie musi się rejestrować w BDO. To teraz pozostaje pytanie czy firma florystyczna powinna prowadzić ewidencję, czy też nie?

Zwolnienia wynikające wprost z ustawy o odpadach

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy niektórych kategorii wytwórców odpadów. Między innymi wytwórców odpadów komunalnych.

To zwolnienie zostało dopiero konkretnie wyjaśnione przez Ministra Klimatu w dniu 19 grudnia 2019 roku. Podmioty prowadzące drobną działalność usługową są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.

Zwolnienia całkowite

Oprócz wytwórców odpadów ustawa o odpadach zwalnia całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów niektóre podmioty gospodarujące odpadami.

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:
1) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
2) podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów.

Kwiaciarnia i pracownia florystyczna to bez wątpienia przedsiębiorstwo, tak więc w kwestii zwolnienia z obowiązku skupmy się na punkcie 2. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach są to podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami, które zbierają odpady stanowiące odpady o charakterze pokonsumpcyjnym (poużytkowym) lub odpady opakowaniowe i przekazują je na podstawie pisemnej umowy do podmiotów zbierających odpady lub przetwarzających odpady. Tak więc pod to zwolnienie możemy zakwalifikować działalność kwiaciarni.

Odpady z biur i drobnej działalności gospodarczej

Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).

W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.

Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.

Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO.

Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. Wytwórcy tych odpadów nie są objęci zwolnieniami w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, chyba że takie zwolnienie będzie określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1974)

Jeżeli ilości odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, zostaną przekroczone, wytwórca odpadów podlega wpisowi do Rejestru-BDO.

Zwolnienia wynikające z rozporządzenia

Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu.

Wytwórcy odpadów wymienionych w tym rozporządzeniu, nieprzekraczających podanych w nim ilości, nie prowadzą w ogóle ewidencji odpadów, nie podlegają zatem obowiązkowi uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO.

Tak więc odpady mogące pojawić się w kwiaciarni wymienione w rozporządzaniu: odpadowa masa roślinna (bez ograniczeń); odpady kory i korka (do 10 ton/rok); trociny, wióry ścinki (do 10 ton/rok); drewno, szkło, tworzywa sztuczne (do 10 ton/rok) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów a przez to nie ma obowiązku rejestracji firmy do BDO.

Odpady powstające w wyniku świadczenia usług.

Za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw odpowiada podmiot, który świadczy usługę. Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji w Rejestrze-BDO i do prowadzenia ewidencji w BDO.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa o świadczenie usługi inaczej określa odpowiedzialność za wytworzone odpady.

Tak więc na przykład w przypadku remontu kwiaciarni należy zadbać o to aby firma wykonująca remont była zarejestrowana w BDO. Wtedy też nie trzeba rejestrować się w BDO. A jeżeli taki remont prowadzimy samodzielnie to i tak ilość odpadów budowlanych do ilości 5 ton nie podlega rejestracji.

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów

Sklepy, szkoły, urzędy, które przyjmują odpady o charakterze poużytkowym lub odpady opakowaniowe, jest nieprofesjonalnym zbierającym te odpady. Pojęcie nieprofesjonalnego zbierania precyzuje art. 45 ust. 1 pkt 1ustawy o odpadach, a warunki jakie musi spełniać ten podmiot – art. 45 ust. 2 tej ustawy.

Za odpady o charakterze poużytkowym (pokonsumpcyjnym) w przypadku drobnej działalności gospodarczej i biurowej można uznać zarówno niektóre odpady komunalne, jak i odpady niebezpieczne (drobny sprzęt elektryczny lub elektroniczny jak świetlówki, laptopy, monitory – typu użytkowanego również w gospodarstwach domowych).

Ponieważ prowadzący nieprofesjonalne zbieranie odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, podmiot przekazujący do niego odpady może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wystawiania karty przekazania odpadów (dalej „KPO”).

Możliwość ta wynika z art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach – przepis ten dopuszcza niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów, tak jak w tym przypadku sprzedawca będący nieprofesjonalnym zbierającym odpady, nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Przejęcie obowiązków wytwórcy odpadów

Art. 28 ustawy o odpadach pozwala na przejęcie obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów przez podmiot, który nie jest ich wytwórcą.

Podmiot przejmujący obowiązki wytwórcy odpadów ma zapewnić postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z ww. przepisu mogą skorzystać podmioty świadczące usługi czy prowadzące działalność handlową w tym samym obiekcie jak np. centrum handlowe.

Po przejęciu praw i obowiązków od wytwórcy odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów i uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO jako wytwórca odpadów odpowiada podmiot, który przejął te obowiązki.

Dotyczy to przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu (przy czym pojęcie lokalu można odnieść nie tylko do pojedynczego lokalu ale także większej ich liczby).

Dopuszcza się w takim przypadku przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z wytwórców odpadów prowadzących działalność w szeroko rozumianym wspólnym lokalu lub na rzecz wynajmującego lokal. Zarządzający nieruchomością jako wynajmujący lokal może przejąć odpowiedzialność za odpady powstające w związku z działalnością handlową lub usługową prowadzoną w centrum handlowym.

Rejestracja w BDO jednostek handlu oferujących torby z tworzyw sztucznych

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dotyczy podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019
r. poz. 542, z późn. zm.). Takie jednostki nie prowadzą ewidencji odpadów w BDO, a jedynie sprawozdawczość (informacja poniżej).

Obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy tych prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego.

Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych tzw. zrywki nie podlegają opłacie recyklingowej, a więc sklepy, które oferują wyłącznie takie torby również nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dla tej kategorii podmiotów został wprowadzony z dniem 1 września 2019 r., z tym, że podmioty funkcjonujące są obowiązane złożyć wniosek o taki wpis do 31 grudnia 2019 r.

Tak więc obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy tych kwiaciarni, które nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego.

Sprawozdawczość

Składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dotyczy wyłącznie wytwórców obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Jeżeli wytwórca w zakresie wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów jest całkowicie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie ciąży na nim obowiązek składania rocznych sprawozdań. Częściowe zwolnienie z ewidencji odpadów (np. uproszczona ewidencja odpadów) nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań.

Na prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, ciąży z kolei obowiązek składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Obowiązek ten nie jest związany z obowiązkiem ewidencji odpadów, tylko z obowiązkiem pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Podsumowanie, czyli praktyczne wnioski na które czekacie!

Poniższe wnioski to moja subiektywna interpretacja rzeczywistości przedsiębiorcy florystycznego po dokładnym zapoznaniu się z aktualnymi przepisami dotyczącymi obowiązku rejestracji w BDO (stan na 27.12.2019 r.) Warto poniższe zapisy przeczytać i podjąć samodzielną decyzję.

Poniżej OSIEM konkretnych przykładów z działalności kwiaciarni i moja subiektywna analiza – czy z wymienionych powodów powinniśmy rejestrować się w BDO czy też nie.

Informacje dostępne dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelników mojego bloga.

Statystyki pokazują, że niewiele osób (tylko co dziesiąta osoba) poświęci chwilkę, aby się zalogować i doczytać najważniejsze informacje, a szkoda 😉

POZOSTAŁA TREŚĆ
DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU
O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Komentarze(y) 28

 1. Witam.
  Artykuł wyjaśnia bardzo dużo i rozwiązuje wiele problemów. Dzięki temu zdecydowaliśmy się nie rejestrować. Nie sprzedajemy reklamówek foliowych i sporadycznie dusimy kwiaty we folii itp.
  Ale w trakcie remanentu wyszedł mały problem o którym wcześniej nie myśleliśmy. Tym problemem to są baterie. Wiadomo te, które są używane do dekoracji i się zużyły są traktowane jako odpad pokonsumpcyjny i wyrzucane (utylizowane) do specjalnego pojemnika np. w sklepie obok. Ale co z przypadkiem owych baterii kupionych w hurtowni i przeznaczonych do dalszej sprzedaży. Czy jest obowiązek rejestrowania się do BDO? Bo wiem, że ustawa (jakiś tam przepis) nakazuje wtedy w punkcie sprzedaży baterii ustawić pojemnik do zbierania zużytych baterii. Czy przypadkiem ta sprzedaż nie będzie traktowana jako coś “niebezpiecznego” i wymagającego rejestracji w BDO. A może zrezygnować ze sprzedaży baterii i “prowokować” kontroli. Trudne i nie potrzebne to wszystko. Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.

  1. Post
   Author

   Na tą chwilę zakończyłem temat BDO, muszę skupić się na sprawach bieżących. W naszych kwiaciarniach nie sprzedajemy baterii dlatego nie zastanawiałem się nad tym asortymentem w kontekście odpadów.

 2. DZIEŃ DOBRY , CHCIAŁABYM ZADAĆ PANU PYTANIE -JAK TRAKTOWAĆ KWIATY DONICZKOWE, DONICZKA PLASTIKOWA JEST DEKORACJĄ CZY OPAKOWANIEM ,I PYTANIE NASTĘPNE-PLASTIKOWE NACZYNIA SŁUŻĄCE DO KOMPOZYCJI NAGROBNYCH JAK JE TRAKTOWAĆ?
  POZDRAWIAM

 3. Panie Andrzeju a co z kwiaciarnią która współpracuje z firmami poza granicami Polski? np. z Niemcami? czy jest obowiązek wtedy rejestracji? słyszałam, że tak.. a z drugiej strony są to tylko pudełka i folia? czy to nie ma znaczenia?

  1. Post
   Author

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie jestem ekspertem od Rejestru-BDO. Naprawdę wiele sytuacji jest indywidualnych i trzeba samemu szukać informacji aby podjąć właściwą decyzję. Myślę, że podpowiedź jest w artykule, ale to tylko podpowiedź.

  2. Dzień Dobry.
   Niestety w sprawie opakowań z tworzyw sztucznych lub papierowych, jakie mogą być wytwarzane w kwiaciarni nie ma Pan racji. Odpady z tworzyw sztucznych wskazane w rozporządzeniu to nie opakowania z jakimi mamy do czynienia w kwiaciarni. Te odpady są pod kodami 15 01 01 (makulatura i papier) i 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) i to już powoduje, że praktycznie każda kwiaciarnia musi uzyskać wpis do BDO. Ponadto nie trzeba uiszczać opłaty 100 i 300 zł bo to dotyczy tylko wprowadzających opakowania (czyli jak Pan wspomniał, ktoś kto nie sprzedaje foliówek nie musi płacić opłaty rejestrowej).
   Z poważaniem
   Wojciech Jarczak

 4. Bardzo dziękuję za ten artykuł. Świetnie napisany, zrozumiałym językiem. Mnóstwo przykładów. Bardzo dziękuję ?

 5. Andrzej,
  Twoja inaterpretacja wyjaśniła mi wszystko, bardzo dziękuję za ten artykuł.
  Pozdrawiam
  Małgosia

  1. Post
   Author
 6. Hej , dziękuje za wyjaśnienia . Przy upierdliwość urzędników i interpretacji ich własnego rozumienia przepisów z naciskiem ich własnego , może dojść do takiej sytuacji: przywozimy towar handlowy ( różny pakowany na giełdach w ” reklamówki lub worki duże lub małe”) , i po rozpakowaniu towaru zostawimy na hali sprzedaży tą własnie ” folie” lub położymy blisko lady/ kasy ,bo wszedł klient i trzeba go obsłużyć i w tym czasie wchodzi zły urzędnik iiiiii ???? , mamy kłopot .Po przeczytaniu Twojego artykułu i innych informacjach wpisałam się do BDO . Dla świętego spokoju .

  1. Post
   Author

   Decyzja o wpisaniu firmy do Rejestru-BDO może wydawać się świętym spokojem, ale w rzeczywistości wcale tak nie musi być. Zbyt ostrożnie interpretując przepisy można dojść do takiego wniosku ja TY. Jak wspomniałem na koniec artykułu ja należę raczej do tych bardziej odważnych przedsiębiorców w interpretacji przepisów. Nie widzę powodów aby z powodu opakowań po towarze jaki dotarł do mnie do kwiaciarni stresować się zbytnio i wpisywać do rejestru BDO. Tworzywa sztuczne jako odpady do 5 ton rocznie są zwolnione od obowiązku ewidencji odpadów, również rejestracji w BDO.

  1. Post
   Author
 7. Dziękuję, za odpowiedź. Przyznam się, że ten tekst z wyjaśnieniami z ministerstwa przeczytałem dopiero po napisaniu komentarza, a tam faktycznie na temat np. nabłyszczaczy i innych takich, jest wyraźnie napisane jak je traktować. Co do celofanu też tak uważam, ze to bardziej element dekoracyjny a nie czysto transportowy czy ochronny, zatem też nie powinien być tu problemem. Oczywiście nigdy nie wiadomo jak to zinterpretuje ktoś inny 🙂 . Natomiast znowu pozostaje niesmak na myśl o naszych ustawodawcach, którzy dokładnie tak jak w przypadku RODO, wprowadzają jakieś przepisy totalnie bez przygotowania gruntu pod nie, bez wyjaśnień, bez pomocy, dopiero w ostatniej chwili wszystko jest precyzowane, ustalane, tworzy się straszny zamęt. Sam osobiście straciłem dużo godzin na dogrzebanie się do wszystkich informacji. Ludzie tracą czas, pieniądze i zdrowie. Uff… Oby jak najmniej takiego zamętu w prowadzeniu działalności na przyszłość.

  1. Post
   Author

   Niestety tak wygląda życie przedsiębiorcy. Zamiast skupiać się na działaniach generujących przychody często musimy zajmować się “głupotami”. W przypadku nieprecyzyjnych przepisów może być kłopot w przypadku kontroli, kiedy to urzędnik zacznie się wymądrzać. Warto mieć wiedzę w temacie obowiązujących przepisów aby móc podjąć dyskusję i bronić swoich racji.

 8. Nie mogę się zalogować. Pokazuje błąd, brak strony. Bardzo chciałabym przeczytać koniec artykułu. Pozdrawiam.

  1. Post
   Author

   Proszę się zalogować z poziomu strony głównej (w górnej listwie, ikonka “ludzika” na prawo od “KONTAK”). Po zalogowaniu proszę odszukać artykuł, powinien być wtedy dostępny w pełnej wersji. Po ostatnich zmianach na stronie niestety linki, które podane są w artykule kierują w złe miejsce.

  1. Post
   Author

   Ula tu mam problem z interpretacją. Na szczęście w ostatnim półroczu towar z Holandii dowozi mi firma, która wystawia mi polskie faktury, więc nie ja importuję lub produkuję produkty w opakowaniach i sprzedaję je na terytorium kraju. Nie mam pewności, ale sprowadzane kwiaty i rośliny nie są sprzedawane w tych opakowaniach później w kwiaciarni, więc tak naprawdę są to opakowania zabezpieczające delikatne rośliny na czas transportu. Wiele z tych opakowań jest wielokrotnego użytku a więc nie są to odpady. A folie, papiery i kartony, które są odpadami i jeżeli nie przekroczysz 5 ton rocznie to nie musisz tego rejestrować w BDO. Jeżeli wciąż masz wątpliwości to zapytaj jakiegoś specjalisty od spraw ochrony środowiska.

  1. Post
   Author

   Takie pudełko potraktowałbym jako dekoracja. Moim skromnym zdaniem odpowiedź na to pytanie jest na końcu artykułu dostępnym po zalogowaniu. Są to moje subiektywne interpretacje. Przypominam, że jestem tylko i wyłącznie przedsiębiorcą florystycznym, który na potrzeby swojej firmy doszukiwał się odpowiednich przepisów i opisał to w artykule. W przypadku wątpliwości warto zapytać jakiegoś specjalisty od spraw ochrony środowiska.

  1. Post
   Author

   Według mojej subiektywnej oceny celofan jest elementem dekoracyjnym, wstążki, papiery również. To również opisałem na końcu artykułu. Opakowania po nabłyszczaczu w sprayu można potraktować jako odpady o charakterze poużytkowym (pokonsumpcyjnym). W przypadku drobnej działalności gospodarczej i biurowej można uznać zarówno niektóre odpady komunalne, jak i odpady niebezpieczne (drobny sprzęt elektryczny lub elektroniczny jak świetlówki, laptopy, monitory – typu użytkowanego również w gospodarstwach domowych). Jest to moja subiektywna interpretacja, w przypadku wątpliwości warto zapytać jakiegoś specjalisty od spraw ochrony środowiska.

   1. Dziękuję, za odpowiedź. Przyznam się, że ten tekst z wyjaśnieniami z ministerstwa przeczytałem dopiero po napisaniu komentarza, a tam faktycznie na temat np. nabłyszczaczy i innych takich, jest wyraźnie napisane jak je traktować. Co do celofanu też tak uważam, ze to bardziej element dekoracyjny a nie czysto transportowy czy ochronny, zatem też nie powinien być tu problemem. Oczywiście nigdy nie wiadomo jak to zinterpretuje ktoś inny 🙂 . Natomiast znowu pozostaje niesmak na myśl o naszych ustawodawcach, którzy dokładnie tak jak w przypadku RODO, wprowadzają jakieś przepisy totalnie bez przygotowania gruntu pod nie, bez wyjaśnień, bez pomocy, dopiero w ostatniej chwili wszystko jest precyzowane, ustalane, tworzy się straszny zamęt. Sam osobiście straciłem dużo godzin na dogrzebanie się do wszystkich informacji. Ludzie tracą czas, pieniądze i zdrowie. Uff… Oby jak najmniej takiego zamętu w prowadzeniu działalności na przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.