Zapłacą za niesprzedane chryzantemy, również cięte

Andrzej DąbrowskiWF Dodaj komentarz

Wiemy coś więcej w temacie chryzantem niesprzedanych w okresie Wszystkich Świętych. Wczoraj późnym wieczorem zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie finansowe będzie udzielona podmiotom, które są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, “któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19”.

 1. Agencja udzieli pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, posiadaczowi co najmniej:
  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub
  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2
   – będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek posiadacza chryzantem, w którym zgłasza Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
 3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, podaje się również:
  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc;
  2. numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  3. numer identyfikacyjny posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;
  4. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc;
  5. miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem;
  6. oświadczenie, że posiadacz chryzantem ubiegający się o pomoc jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;
  7. inne oświadczenia posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc związane z wnioskowaną pomocą.
 4. W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się:
  1. do dnia 6 listopada 2020 r.;
  2. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem;
  3. na formularzu udostępnionym przez Agencję.
 6. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne.
 7. Podmioty i instytucje, o których mowa w ust. 6, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać.
 8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7, podaje się również:
  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu lub instytucji, o których mowa w ust. 6;
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu lub instytucji, o których mowa w ust. 6;
  3. preferowane miejsce i termin odbioru chryzantem doniczkowych lub ciętych.
 9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, składa się:
  1. do dnia 12 listopada 2020 r.;
  2. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem;
  3. na formularzu udostępnionym przez Agencję.
 10. W przypadku złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję, o których mowa w ust. 6.
 11. Posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez podmioty i instytucje, o których mowa w ust. 6.
 12. Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez podmioty i instytucje, o których mowa w ust. 6, ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.
 13. Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., potwierdzenia odbioru, o których mowa w ust. 11 i 12, a posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości iloczynu liczby chryzantem oddanych podmiotom lub instytucjom, o których mowa w ust. 6, i podmiotom, o których mowa w ust. 12, oraz stawki pomocy.
 15. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 14, wynosi w przypadku:
  1. 1) chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
  2. 2) chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.
 16. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana posiadaczowi chryzantem w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie dokumentów złożonych przez posiadacza chryzantem zgodnie z ust. 13.
 17. Pomoc, o której mowa w ust. 1, w przypadku posiadaczy chryzantem prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”.
  1. § 2. Pomoc publiczna określona w § 13za ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 może być udzielana posiadaczom chryzantem będącym producentami rolnymi od dnia ogłoszenia pozytywnej   decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.
  2. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1932

Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje – https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadaczy-chryzantem-najwazniejsze-informacje.html

Wniosek do pobrania

Instrukcja wypełnienia wniosku

SUDOP – Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.