Pomoc dla kwiaciarni w kryzysie

Andrzej DąbrowskiWF 6 Comments

Robimy co możemy, upominamy się, przypominamy o tym, że niektóre firmy z branży kwiatowej były dotknięte obostrzeniami. Więc tym, co odnotowały spadki przychodów należy się pomoc.

Na zaproszenie Agnieszki Winnickiej Prezes Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej w drugiej połowie grudnia brałem udział w konsultacjach online, gdzie miałem możliwość przedstawienia argumentów na uwzględnienie działalności florystycznej na liście kodów PKD firm objętych wsparciem. Argumenty opisałem w artykule Florystyczna batalia o kody w tarczy

Dzisiaj już wiemy, że do pozytywnego finału już niedaleko, ale po kolei…

16 grudnia 2020 r.

W czasie pierwszej rozmowy online w dniu 16 grudnia z wiceministrami w resorcie rozwoju, pracy i technologii w temacie dodania kodów PKD branży florystycznej do listy firm objętych wsparciem Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy wyjaśnił, że budżet państwa jest ograniczony i środki pomocowe przede wszystkim będą skierowane do sektorów, które całkowicie zostały zamknięte z powodu ograniczeń sanitarnych. Aby utrzymać firmy przez kilka miesięcy aby później mogły wrócić do działalności.

Wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk potwierdziła informację, że wsparcie w ramach tarczy 6.0
to już temat zamknięty jest podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie. Pozostaje otwarty temat tarczy 2.0 (PFR). Po rozmowie, po wysłuchaniu naszych argumentów Pani wiceminister obiecała przedyskutować z ministerstwem finansów kwestię dodania florystycznych kodów PKD do listy.

22 grudnia 2020 r.

Parę dni później we wtorek prowadzone były kolejne rozmowy, tym razem dodatkowo z przedstawicielami Polski Fundusz Rozwoju. W czasie tej rozmowy usłyszeliśmy od Bartosza Marczuka z PFR, że oni są tylko wykonawcą decyzji Rady Ministrów.

Dzisiaj kolejną tura konsultacji z przedstawicielami branż, które najbardziej odczuwają negatywne skutki pandemii koronawirusa. Z branżą ślubną o możliwościach wsparcia rozmawia wiceminister Olga Semeniuk i wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.
źródło: twitter Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

W trakcie tej rozmowy dostaliśmy informację, że przedstawione wcześniej argumenty dotarły, w dyskutowano nad nimi na szczeblu ministerialnym i jesteśmy bliżej niż dalej do wsparcia przedsiębiorców z branży florystycznej, tych którzy odnotowali znaczne spadki przychodów.
Nasze dwa kody PKD 47.76.Z i 74.10.Z znajdują się na liście, nad którą trwa teraz dyskusja i ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Do końca roku ogłoszone powinny być kody PKD, które w ostatniej chwili dodane zostaną do listy firm objętych wsparciem.

4 stycznia 2021 r.

Brak odpowiedzi w obiecanym terminie wcale nie oznacza jeszcze złych wiadomości. Po prostu okres świąteczny nam w tym nie pomaga. Monitujemy sprawę dodania florystycznych kodów PKD do listy firm objętych wsparciem. na nasze zapytania otrzymaliśmy odpowiedź z Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: “Odnośnie do rozszerzenia tarczy finansowej PFR 2.0., PFR oczekuje na decyzję Rady Ministrów. “

5 stycznia 2021 r.

Dzisiaj w porządku obrad Rady Ministrów zaplanowany jest temat wnioskowany przez Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, który nas interesuje.
➡️ Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” (ID133)
➡️ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (ID134)
Czekamy na komunikaty po obradach.

Dzisiaj znalazłem też informację potwierdzającą, że nasze lobbowanie wpłynęło na pojawienie się kodu PKD – 47.76.Z na liście firm, które mogą starać się o wsparcie. To co prawda połowiczny sukces ponieważ jeszcze potrzebna jest akceptacja Rady Ministrów. Poniżej szczegóły projektu Rady Ministrów.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

Na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, nastąpiły znaczące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki w wielu regionach świata, w tym w Polsce. W związku z zagrożeniem dla zdrowia obywateli, zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej, począwszy od marca 2020 roku, wprowadziła istotne restrykcje sanitarne, mające zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Zakłócenia gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 mają bezprecedensową skalę i powodują znaczący spadek aktywności gospodarczej. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę Polski obejmuje m.in.:

 • szok podażowy wynikający z zerwanych łańcuchów dostaw oraz braku dostępności pracowników;
 • szok popytowy na skutek silnego spadku wydatków konsumentów oraz przedsiębiorstw, powodujący znaczący i szybki spadek przychodów w sektorze przedsiębiorstw, w szczególności w sektorach dotkniętych zakazem prowadzenia działalności, z uwagi na restrykcje sanitarne w związku z chorobą COVID-19;
 • niestabilność na rynkach finansowych, w tym znaczące spadki cen aktywów finansowych, surowców, osłabienie kursów walut i spadek płynności oraz zaostrzenie warunków kredytowych;
 • spadek nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw.
  Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (kina, muzea, itp.), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia, rozrywka oraz transport, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną.
  Biorąc pod uwagę powyższe, zauważa się konieczność umożliwienia umorzenia przedsiębiorcom działającym w wybranych branżach, szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi, 100% subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm.

Proces umorzeń subwencji w części zależnej od spełnienia warunków zawartych w Programie, będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju („PFR”) w terminie roku od daty udzielenia finansowania. Inicjalnie wartość umorzenia mogła wynosić od 25 do 75% wartości subwencji.

Rekomenduje się, aby umożliwić wybranym branżom uzyskanie umorzenia do 100% subwencji, zależnie od spełnienia określonych warunków.

Branże dotknięte ograniczeniami:
a. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
b. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
c. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
d. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
e. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
f. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
g. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
h. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
i. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
j. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
k. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
l. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
m. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
n. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
o. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
p. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
q. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
r. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
s. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
t. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
u. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
v. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
w. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
x. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
y. 86.90.A. Działalność fizjoterapeutyczna;
z. 86.90.D Działalność paramedyczna;
aa. 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
bb. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
cc. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
dd. 91.02.Z Działalność muzeów;
ee. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
ff. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
gg. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
hh. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
ii. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
jj. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
kk. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; oraz
ll. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

W tym nowe kody:
mm. 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
nn. 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur
oo. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
pp. 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
qq. 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
rr. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
ss. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu: MRPiT

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu: Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: I kwartał 2021 r.

Informacje pochodzą z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Pozytywny finał

Dziękuję Agnieszce Winnickiej z Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej za totalne zaangażowanie w walkę o wsparcie dla branży ślubnej, w tym florystycznej od pierwszych dni pandemii. Dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach abym mógł przedstawić argumenty dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców florystycznych poszkodowanych w wyniku ograniczeń sanitarnych. To co wydawało się niemożliwe zakończyło się pozytywnie.

Trochę trwała batalia o dopisanie PKD kwiaciarni do listy firm objętych wsparciem. Kod 47.76.Z (Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach) pojawił się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Aktualne informacje o Tarczy Finansowej PFR 2.0 TUTAJ.

O Autorze

Andrzej Dąbrowski

Facebook Twitter

Andrzej Dąbrowski – magister ekonomii. Urodził się, mieszka i pracuje w Bolesławcu. Wżenił się w biznes florystyczny w 1994 roku i w związku tym pozostał do dzisiaj. W międzyczasie ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Działalność w branży kwiatowej zaczynał od prowadzenia kwiaciarni , rozwijając firmę do sieci kilku kwiaciarni (Bukieciarz, Amazonia, Kwieciarnia). W między czasie rozwinął sprzedaż hurtową i import pod marką Kwiatostan. Kolejnym etapem rozwoju w branży było stworzenie ośrodka szkoleniowego Akademia Florysty i pracowni florystycznej Party Flowers. Wszystkie stworzone marki to obecnie gotowe koncepty franczyzowe, które mają za zadanie ułatwić rozwój lub rozpoczęcie biznesu w branży florystycznej. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem florystycznym. Obecnie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z branży kwiatowej w oparciu o szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zdobytą podczas dwudziestopięcioletniej działalności w biznesie florystycznym. Swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się pisząc artykuły o biznesie florystycznym publikowane na forumkwiatowe.pl, w czasopiśmie NDiO - Flora i Florysta.

Komentarze(y) 6

 1. Małe kwiaciarnie dostały rykoszetem a zostały pominięte w tarczy branżowej 6.0 7.0 8.0 i pewnie 9.0 itd. Wnioskuję o edycję pkd i oddzielenie sprzedaży kwiatów od zwierząt i karmy.

 2. Niestety samozatrudnieni w kwiaciarni nie moga uzyskać żadnej pomocy, prowadzę kwiaciarnię i zastanawiam się nad zamknięciem bo skąd brać na asortyment jak nic się nie kręci.

 3. Moja pracownia działa pod PKD 74.10. Zajmuje się tylko i wyłącznie dekoracją wesel. Nie rozumiem dlaczego zostało ujęte tylko jedno PKD działające w tej branży. Większość firm które znam, pracuje w obszarze ślubnym ma PKD 74.10. Nic tylko płakać….

 4. Szkoda że jednym z wymagań jest porównanie okresów 2019/2020. Moja Kwiaciarnia istnieje od początku 2020 roku i także ucierpiała w trakcie pandemii. ;(

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.